Vad finansierar Kulturfonden?

Fonden välkomnar välgrundade ansökningar som stärker och främjar finlandssvenska kulturinsatser och gagnar finlandssvenska strävanden. Fonden finansierar småskalig verksamhet och delfinansierar större projekt. Stipendierna kan sökas av privatpersoner och organisationer.

Fonden beviljar inte långvariga arbetsstipendier, understöd för renovering av fast och lös egendom, stipendier för examens- och yrkesstudier (inklusive examensarbeten), stipendier för studerandes utbytesstudier och praktik eller understöd för lägerskolor, idrottslag, tävlingsidrott och politisk verksamhet.

Retroaktiv ansökan tas inte till behandling. Ett projekt definieras som retroaktivt om det avslutats före ansökningstidens utgång.

Ansökan behandlas inte heller om slutrapporten eller mellanrapporten om projekt, som tidigare beviljats stipendium, saknas.

Exempel på projekt som fonden tidigare finansierat hittar du här.