Vad finansierar Kulturfonden?

Arbetets Vänner Huvudföreningens Kulturfond välkomnar välgrundade ansökningar som stärker och främjar finlandssvenska kulturinsatser och gagnar finlandssvenska strävanden. Fonden finansierar småskalig verksamhet och delfinansierar större projekt vilka faller inom ramen för fondens ändamål. Stipendierna kan sökas av privatpersoner och organisationer.

Under årens lopp har stipendier beviljats för möjliggörande av projekt i exempelvis föreningars, körers, teater- och dansgruppers regi. Understöd har också givits för skön- och facklitteratur, antologier och jubileumsskrifter. Därtill har beviljats medel för kulturupplevelser och kulturverksamhet för olika målgrupper såsom barn, ungdomar och seniorer, för utställningsverksamhet samt för kulturarbetares och instruktörers fortbildning såsom korta kurser och studieresor. Stipendiernas storlek har i regel varierat mellan några hundra euro och 4000 euro.

Fonden beviljar inte långvariga arbetsstipendier, understöd för renovering av fast och lös egendom, stipendier för examens- och yrkesstudier, stipendier för studerandes utbytesstudier eller understöd för lägerskolor, idrottslag, tävlingsidrott och politisk verksamhet.

Retroaktiva ansökningar tas inte till behandling. Ett projekt definieras som retroaktivt om det avslutats före ansökningstidens utgång.