Vad finansierar Kulturfonden?

Fonden välkomnar välgrundade ansökningar som stärker och främjar finlandssvenska kulturinsatser och gagnar finlandssvenska strävanden. Fonden finansierar småskalig verksamhet och delfinansierar större projekt. Stipendierna kan sökas av privatpersoner organisationer och grupper.

Exempel på projekt som fonden tidigare finansierat hittar du här.

Enbart ansökningar som lämnats in via den elektroniska webbtjänsten behandlas.

Ansökan behandlas inte om slutrapporten eller mellanrapporten om projekt, som tidigare beviljats stipendium, saknas.

Retroaktiv ansökan tas inte till behandling. Ett projekt definieras som retroaktivt om det avslutats före ansökningstidens utgång.

Fonden beviljar inte

  • långvariga arbetsstipendier
  • understöd för renovering och uppdatering av fast och lös egendom
  • stipendier för examens- och yrkesstudier (inklusive examensarbeten och praktik)
  • stipendier för studerandes utbytesstudier och praktik utomlands
  • understöd för lägerskolor
  • understöd för idrottslag och tävlingsidrott
  • understöd för politisk verksamhet
  • stipendier till enskilda förenings- och gruppmedlemmar för deltagande i föreningarnas och gruppers gemensamma aktiviteter. Däremot finansierar fonden föreningars, organisationers och gruppers aktiviteter och projekt, vilket sålunda antas gagna alla medlemmar.