Kulturfondens stipendier och principer

Arbetets Vänner Huvudföreningens Kulturfond tillhör och förvaltas av Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner Huvudföreningen sr.

Stipendierna utlyses årligen i månadsskiftet augusti-september genom en annons i Hufvudstadsbladet och en kungörelse på stiftelsens webbplats. Ansökningstiden är i regel fyra veckor. Ansökningen görs i stiftelsens elektroniska webbtjänst. Stipendiebesluten kungörs i november. Stipendierna utbetalas i slutet av december.

Fonden välkomnar välgrundade ansökningar som stärker och främjar finlandssvenska kulturinsatser och gagnar finlandssvenska strävanden. Fonden finansierar småskalig verksamhet och delfinansierar projekt. Stipendierna kan sökas av privatpersoner, organisationer och grupper.

Stiftelsen behandlar enbart ansökningar som lämnats in via den elektroniska webbtjänsten.

Ansökan behandlas inte om slutrapporten eller mellanrapporten om projekt, som tidigare beviljats stipendium, saknas.

Retroaktiv ansökan tas inte till behandling. Ett projekt definieras som retroaktivt om det har avslutats före ansökningstidens utgång.

Fonden beviljar inte

  • långvariga arbetsstipendier
  • understöd för renovering och uppdatering av fast och lös egendom
  • stipendier för examens- och yrkesstudier (inklusive examensarbeten och praktik)
  • stipendier för studerandes utbytesstudier och praktik utomlands
  • understöd för lägerskolor
  • understöd för idrottslag och tävlingsidrott
  • understöd för politisk verksamhet
  • stipendier till enskilda förenings- och gruppmedlemmar för deltagande i föreningarnas och gruppers gemensamma aktiviteter. Däremot finansierar fonden föreningars, organisationers och gruppers aktiviteter och projekt, vilket sålunda antas gagna alla medlemmar.

Exempel på projekt som fonden har tidigare finansierat hittar du här.