Hur görs ansökan och hur lämnas den in?

För att göra en ansökan måste du först registrera dig i den elektroniska webbtjänsten. Vid registreringen ska du uppge ditt namn och din e-postadress. Innan du kan logga in måste du bekräfta din e-postadress genom att klicka på en länk som skickas till dig per e-post. Efter att du har registrerat dig och loggat in, kan du påbörja din ansökan. Du behöver inte skriva hela ansökan på en gång. Systemet sparar dina uppgifter så att du kan fortsätta senare. Kom ihåg att skicka in din ansökan via den elektroniska ansökningsblanketten när du är klar!

Fyll noggrant i den elektroniska ansökningsblanketten samt bifoga minst tre koncist formulerade bilagor. I ansökningsblanketten finns ett fält för kommentarer. Detta fält kan utnyttjas för korta, kompletterande uppgifter.

Till ansökan ska bifogas följande bilagor:

Bilaga 1 (obligatorisk för alla sökande)
Projektbeskrivning inkluderande projektets tidtabell, maximum en A4.

Bilaga 2 (obligatorisk för alla sökande)
Finansieringsplan i vilken ingår projektets intäkts- och kostnadskalkyl. Ur planen ska klart framgå om ansökan gäller projektets total- eller delfinansiering.

Om ansökan gäller totalfinansiering ska anges från vilka andra källor finansiering redan sökts och/eller kommer att sökas. Om ansökan gäller delfinansiering ska anges från vilka andra källor finansiering redan beviljats samt från vilka källor finansiering redan sökts och/eller kommer att sökas.

Bilaga 3 (obligatorisk för alla sökande)
Om ansökan gäller privat stipendium: Kort curriculum vitae
Om ansökan gäller understöd åt organisation: Kort presentation av organisationen (bifoga alltså en kort och adekvat presentation, bifoga inte flersidiga verksamhets- eller årsberättelser)

Bilaga 4 (obligatorisk för sökande som tidigare beviljats stipendium och som inte rapporterat före utgången av fondens årliga ansökningsomgång)
Om slutrapport om tidigare beviljning inte har lämnats in före slutdatum för fondens aktuella ansökningsomgång, bifoga en fritt formulerad mellanrapport om läget med projekt som fortsättningsvis pågår.
Ansökan behandlas inte om slutrapporten eller mellanrapporten om projekt, som tidigare beviljats stipendium, saknas (se anvisningar om slutrapportering här). Bifoga mellanrapporten som en separat bilaga. Ansökan behandlas inte om information om pågående projekt ingår i andra bilagor.

Alla bilagor ska lämnas in i samband med ansökan, kompletteringar beaktas inte.

Om en sökande ansöker om understöd från fonden för flera ändamål ska en separat ansökan lämnas in för varje ändamål och förses med relevanta bilagor.

Bristfälliga ansökningshandlingar tas inte till behandling. Ansökan kan inte kompletteras efter att den skickats in.

Kom ihåg att skicka iväg ansökan via den elektroniska webbtjänsten genom att klicka på knappen för insändning på ansökans sista mellanblad. Efter att du har skickat in din ansökan, får du ett bekräftelsemeddelande per e-post när den har mottagits. Du har också möjlighet till skriva ut en kopia av din ansökan när den har skickats iväg.

Länk till den elektroniska webbtjänsten.