Hur görs ansökan och hur lämnas den in?

För att göra en ansökan måste du först registrera dig i den elektroniska webbtjänsten. Då ska du uppge ditt namn och din e-postadress. Innan du kan logga in måste du bekräfta din e-postadress genom att klicka på en länk som skickas till dig per e-post. Efter att du har registrerat dig och loggat in, kan du påbörja din ansökan. Du behöver inte skriva hela ansökan på en gång. Systemet sparar dina uppgifter så att du kan fortsätta senare. Kom ihåg att skicka iväg ansökan via den elektroniska webbtjänsten genom att klicka på knappen för insändning på det sista bladet. Du får ett bekräftelsemeddelande per e-post när stiftelsen har mottagit din ansökan. Du kan också skriva ut en kopia av din ansökan när den har skickats iväg.

Fyll noggrant i ansökningsblanketten och bifoga minst tre koncist formulerade bilagor. I blanketten finns ett fält för kommentarer. Fältet kan utnyttjas för korta, kompletterande uppgifter.

All väsentlig information ska ingå i blanketten och i bilagorna. Stiftelsens sakkunniga tar inte del av information i externa länkar som sökande möjligen hänvisar till.

Till ansökan ska bifogas följande bilagor:

Bilaga 1 (obligatorisk för alla sökande)
Projektbeskrivning inkluderande projektets tidtabell, maximum en A4.

Bilaga 2 (obligatorisk för alla sökande)
Personligt stipendium: Kort curriculum vitae
Arbetsgruppsbidrag: Kort curriculum vitae för arbetsgruppsmedlemmarna
Understöd åt organisation med FO-nummer: Kort och adekvat presentation av organisationen. Bifoga inte flersidiga verksamhets- eller årsberättelser.

Bilaga 3 (obligatorisk för alla sökande)
Finansieringsplan i vilken ingår projektets intäkts- och kostnadskalkyl. Ur planen ska klart framgå om ansökan gäller projektets total- eller delfinansiering samt vilka kostnader (inklusive eurobelopp) som ska täckas med det ansökta bidraget från fonden.

Om ansökan gäller totalfinansiering ska anges från vilka andra källor finansiering redan sökts och/eller kommer att sökas. Om ansökan gäller delfinansiering ska anges från vilka andra källor finansiering redan beviljats samt från vilka källor finansiering redan sökts och/eller kommer att sökas.

Bilaga 4 (obligatorisk mellanrapport för sökande som tidigare beviljats stipendium och som inte slutrapporterat  före utgången av fondens årliga ansökningsomgång).

Bifoga en fritt formulerad mellanrapport om läget med projekt som fortsättningsvis pågår.
Ansökan behandlas inte om mellanrapporten som separat bilaga saknas. Informationen får alltså inte enbart ingå som disparata delar i andra bilagor.

Om du skickar slutrapporten före utgången av den årliga ansökningstiden, se anvisningar här.

Bristfälliga ansökningshandlingar tas inte till behandling.  Alla bilagor ska lämnas in i samband med ansökan.

Länk till den elektroniska webbtjänsten.