Rapportering

Rapporteringsanvisningar för stipendier beviljade år 2017 och senare

Stipendiaten ska senast två månader efter att projektet har avslutats sända en slutrapport om användningen av beviljade medel via stiftelsens elektroniska webbtjänst.

Logga in med din e-postadress och ditt lösenord i den elektroniska webbtjänsten via fliken ’Elektronisk ansökan’ i den övre balken på denna webbplats.

När du kommit in i den elektroniska webbtjänsten välj från den övre balken fliken ’Redovisningar’ och följ anvisningarna.

Slutrapporten består av:

  • Stipendiatens kontaktuppgifter
  • Redogörelse för projektets genomförande och resultat (såsom under vilken tidsperiod har projektet förverkligats, vilka har aktiviteter varit, vilka resultat har uppnåtts och vilken spridning resultaten har haft ex deltagarantal, publiksiffror och upplagor). Bifoga gärna en bilaga med redogörelse för projektets genomförande och resultat
  • Specifikation över de utgifter som finansierats av beviljat stipendium
  • Eventuella bilagor

Rapporteringsanvisningar för stipendier beviljade år 2016 och tidigare

Stipendiaten ska efter att projektet avslutats sända en slutrapport över användningen av beviljade medel till Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner Huvudföreningen sr, PB 32, 00101 HELSINGFORS.

I rapporten ska ingå namnet på stipendiaten/organisationen, det finansierade projektets namn, vilket kalenderår stipendiet beviljats, stipendiets storlek, en kort redogörelse över projektets resultat samt en kostnadsredovisning med kvitton.