Aktuellt

Kulturfondens ansökningsomgång 2021

Kulturfonden stöder finlandssvenskt kulturarbete i olika former med cirka 80 000 €. Fonden finansierar småskalig verksamhet och delfinansierar större projekt vilka faller inom ramen för fondens ändamål. Stipendierna kan sökas av privatpersoner och organisationer.

Ansökningsomgången öppnas 29.8.2021 och stängs 27.9.2021 kl. 23:59.

Läs noggrant ansökningsanvisningarna. Gör din ansökan i den elektroniska webbtjänsten i enlighet med anvisningarna. Enbart ansökningar som lämnats in via webbtjänsten behandlas.

Notera att du ska lämna in en mellanrapport i form av en bilaga till ansökan (bilaga 4) om du tidigare beviljats stipendium och projektet inte har slutförts och slutrapporterats exempelvis på grund av covid-19. Se anvisningarna under fliken ’Hur görs ansökan och hur lämnas den in?’. Den nu aktuella ansökan behandlas inte om mellan- eller slutrapport om tidigare beviljningar saknas.

Stipendiaterna kungörs i november 2021 genom e-post till samtliga sökande och kungörelse på denna webbplats. Stipendierna utbetalas i december 2021.

Covid-19 och Kulturfondens stipendier

Projekt, som inte kan förverkligas enligt ursprunglig tidsplan föranlett av covid-19, kan genomförs senare då situationen tillåter. Stipendiater med dylika projekt ombeds meddela info(at)understodsstiftelsen.fi om att projektets skjuts upp och och när projektet antas förverkligas. Meddela ansökningsnumret i samband med korrespondensen.

Rapportering om beviljade stipendier

Stipendiaten ska senast två månader efter att projektet har avslutats rapportera om användningen av beviljade medel. Läs anvisningarna här.

Beviljade stipendier och understöd år 2020

Kulturfondens stipendiater 2020 listas här (sammanlagt 80070 €).

I tillägg till Kulturfondens stipendiater 2020, beslöt styrelsen för Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner Huvudföreningen att bevilja Arbetets Vänner Huvudföreningen rf  103000 € för verksamheten 2021.  Ur  minnesfonderna beviljades Stiftelsen Seniorhuset Gullvivan 3000 € för seniorernas välmåga år 2021. Klicka här för mera information om Understödsstiftelsen och dess minnesfonder.