Aktuellt

Kulturfondens ansökningsomgång 2022

Kulturfonden stöder finlandssvenskt kulturarbete och finlandssvenska strävanden med ca 93000 € år 2022. Fonden finansierar småskalig verksamhet och delfinansierar större projekt vilka faller inom ramen för fondens ändamål. Stipendierna kan sökas av privatpersoner, organisationer och grupper.

Ansökningsomgången öppnas 28.8.2022 och stängs 26.9.2022 kl. 23:59.

Läs ansökningsanvisningarna på denna webbplats under fliken ’Stipendieansökan’. Gör din ansökan i den elektroniska webbtjänsten i enlighet med anvisningarna.

Notera att du ska lämna in en mellanrapport i form av en bilaga till ansökan (bilaga 4) om du tidigare beviljats stipendium och projektet inte har slutförts och slutrapporterats exempelvis med anledning av covid-19. Se anvisningarna under fliken ’Hur görs ansökan och hur lämnas den in?’. Den nu aktuella ansökan behandlas inte om mellan- eller slutrapport om tidigare beviljningar saknas.

Stipendiaterna kungörs i slutet november 2022 genom meddelande till samtliga sökande och kungörelse på denna webbplats. Stipendierna betalas till stipendiaternas bankkonton i slutet av december 2022.

Rapportering om beviljade stipendier

Stipendiaten ska senast två månader efter att projektet har avslutats rapportera om användningen av beviljade medel. Läs anvisningarna här.

Covid-19 och Kulturfondens stipendier

Projekt, som inte kan förverkligas enligt ursprunglig tidsplan föranlett av covid-19, kan genomförs senare då situationen tillåter. Stipendiater med dylika projekt ombeds meddela info(at)understodsstiftelsen.fi om att projektets skjuts upp och och när projektet antas förverkligas. Meddela ansökningsnumret i samband med korrespondensen.

Beviljade stipendier och understöd år 2021

Kulturfondens stipendiater 2021 listas här (totalt 88 545 €).

I tillägg till Kulturfondens stipendiater 2021, beviljades Arbetets Vänner Huvudföreningen rf  87000 € för verksamheten 2022.  Ur stiftelsens minnsfonder beviljades fem bidrag, totalt 6640 €. Klicka här för mera information om Understödsstiftelsen, dess minnesfonder och bidragsmottagare.