Om stiftelsen

Stiftelsens syfte

Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner Huvudföreningen sr har som primärt ändamål att understöda Arbetets Vänner Huvudföreningen rf. Därtill understöder stiftelsen finlandssvenskt kulturarbete och finlandssvenska strävanden genom sin Kulturfond och sina minnesfonder.

Information om Kulturfonden finns under fliken Kulturfondens stipendier. Minnesfonderna presenteras nedan.

Understöd åt Arbetets Vänner Huvudföreningen

Stiftelsen förverkligar sitt primära ändamål genom att årligen understöda Arbetets Vänner Huvudföreningen rf. Bidraget riktas i första hand till kretsverksamheten och verksamhet för föreningsmedlemmarna. Om medel därefter kvarstår, kan det användas för föreningshusets reparationer för att därigenom stärka krets- och föreningsverksamheten i huset. Beviljningarna över åren är:

År 2023: 125 000 €
År 2022: 102 000 €
År 2021: 87 000 €
År 2020: 103 000 €
År 2019: 137 000 €

Minnesfonderna

Understödsstiftelsens minnesfonder består av donationer som stiftelsen erhållit under årens lopp. Ur dessa utdelas understöd i enlighet med donatorernas önskemål och fondernas avkastning. Fondernas grundkapital är i regel ringa. Därför bedömer stiftelsens styrelse årligen huruvida medel kan avsättas för utdelning från samtliga fonder. Strävan är att avsätta ett sådant belopp som resulterar i meningsfull verksamhet för stipendiaten. Om utdelbara medel från en viss fond inte avsätts för utdelning ett visst år, reserveras medlen för utdelning påföljande år. Minnesfonderna är:

Harry och Anita Anderssons fond för musik och sång

Dora Bittaits fond för allmännyttiga ändamål

Fonden för understöd av AV-föreningars strävanden genom utbetalning till Arbetets Vänners Centralförbund

Helly och Göran Hallboms fond för sång och musik

Fonden Lilla Karins minne för tysk språkundervisning

Ingrid och Göran Leopolds fond för gamla och/eller sjuka medlemmar i Arbetets Vänner Huvudföreningen

Randall Nyboms fond för understöd av behövande personer som är medlemmar i Arbetets Vänner eller för understöd till Stiftelsen för Arbetets Vänner Huvudföreningens Åldringshem

Makarna Spjuts fond för allmännyttiga ändamål

Birger Wikströms fond för understöd av Arbetets Vänner Huvudföreningens Åldringshem

Beviljade understöd ur Minnesfonderna år 2023

Stiftelsen Seniorhuset Gullvivan sr (tidigare Stiftelsen för Arbetets Vänner Huvudföreningens åldringshem sr) beviljades 4000 € för aktiviteter som förgyller seniorernas vardag och främjar välmågan och sammanhållningen år 2024 ur Dora Bittaits fond, Ingrid och Göran Leopolds fond, Randall Nyboms fond, Makarna Spjuts fond och Birger Wikströms fond.

Musikklubben, Walentinakören och Vox Seniora verksamma vid Arbetets Vänner Huvudföreningen rf  beviljades 1200 € var för verksamheten år 2024 ur Harry och Anita Andersson fond samt Helly och Göran Hallboms fond; sammanlagt 3600 €.

Emmi Saunders, studerande för grundexamen i musik, beviljades 3500 € ur Helly och Göran Hallboms fond för att täcka kostnader vid utövandet av sång och musik.

Ur Fonden Lilla Karins minne och Fonden för understöd av AV-föreningars strävanden utdelades inga understöd år 2023 eftersom de kumulativa utdelbara medlen fortsättningsvis är så ringa att de inte bedöms resultera i meningsfull verksamhet för stipendiemottagare.

Beviljade understöd ur Minnesfonderna år 2022

Stiftelsen Seniorhuset Gullvivan sr (tidigare Stiftelsen för Arbetets Vänner Huvudföreningens åldringshem sr) beviljades 3000 € för seniorernas välmåga år 2023 ur Dora Bittaits fond, Ingrid och Göran Leopolds fond, Randall Nyboms fond, Makarna Spjuts fond och Birger Wikströms fond.

Musikklubben, Walentinakören och Vox Seniora verksamma vid Arbetets Vänner Huvudföreningen rf  beviljades 1500 € var för verksamheten år 2023 ur Harry och Anita Andersson fond samt Helly och Göran Hallboms fond; sammanlagt 4500 €.

Ur Fonden Lilla Karins minne och Fonden för understöd av AV-föreningars strävanden utdelades inga understöd år 2022 eftersom de kumulativa utdelbara medlen fortsättningsvis är så ringa att de inte bedöms resultera i meningsfull verksamhet för stipendiemottagare.

Beviljade understöd ur Minnesfonderna år 2021

Stiftelsen Seniorhuset Gullvivan sr (tidigare Stiftelsen för Arbetets Vänner Huvudföreningens åldringshem sr) beviljades 1500 € för seniorernas välmåga år 2022 ur Dora Bittaits fond, Ingrid och Göran Leopolds fond, Randall Nyboms fond, Makarna Spjuts fond och Birger Wikströms fond.

Musikklubben, Walentinakören och Vox Seniora verksamma vid Arbetets Vänner Huvudföreningen rf  beviljades 1500 € var för verksamheten år 2022 ur Harry och Anita Andersson fond samt Helly och Göran Hallboms fond; sammanlagt 4500 €.

Arbetets Vänners Centralförbund rf beviljades 640 € för verksamheten 2022 ur Fonden för understöd av AV-föreningars strävanden.

Ur Fonden Lilla Karins minne utdelades inga understöd år 2021 eftersom de kumulativa utdelbara medlen fortsättningsvis är så ringa att de inte bedöms resultera i meningsfull verksamhet för en stipendiemottagare.